Beboerforeningen Idomlundvej 28-74

Bestyrelsen

Formand:
Mike Torsland
Idomlundvej 34
Telefon: 27 87 61 06
E-mail: miketp9@hotmail.com 

Kasserer:
Allan Mortensgaard
Idomlundvej 30
Telefon: 97 48 52 55
E-mail: skam@os.dk

Sekretær
Maria Sand Madsen
Idomlundvej 66
Telefon: 51 74 61 74

Medlemmer:
Poul Gahner Larsen
Idomlundvej 60
Telefon: 96 13 13 01
E-mail: poul@gahner.dk

Benny Kristensen
Idomlundvej 72
Telefon: 97 48 52 63

Revisor
John Kristensen
Idomlundvej 46
Telefon: 97 48 53 89


Tilknyttet fil: Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Beboerforeningens navn er ”Beboerforeningen Idomlundvej 28 –74”, og dets hjemsted er Idom Kirkeby, 7500 Holstebro.

 

§ 2

Beboerforeningen omfatter i princippet samtlige ejendomme på idomlundvej 28 – 74.

Ved foreningens start kan alle indmeldes, senere indmeldelse er betinget af, at veje og stier er vedligeholdt til indmeldelsestidspunktet.

Alle sager, der vedrører Idom som helhed, køres fortsat af Idom Borgerforening.

 

Foreningens formål er almindelig vedligeholdelse af vej- og stinet, samt andet af fælles interesse for beboerne.

                      Sommer: Veje, stier og fortove holdes rene af grundejerne.

                      Vinter: Vejene renholdes for sne ud for medlemmer af beboerforeningen.

For medlemmer af beboerforeningen afholdes evt. vejreparationer i muligt omfang af beboerforeningen, evt. ved opkrævning af ekstra kontingent.

 

Medlemskabet følger huset. kontingent, som er indbetalt, overgår til ny ejer ved ejerskifte.

 

§ 3

Medlemmer af beboerforeningen er de til enhver tid værende ejere af de forannævnte ejendomme. Hver parcel har én stemme på generalforsamlingen.

Uanset om nogen af ejendommene måtte være i sameje med to eller flere personer, kan der kun udøves én stemme pr. ejendom. Stemme kan udøves af den i tingbog anførte ejer eller dennes ægtefælle / samlever.

  

§ 4

Beboerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovlig varslet, og tillige kræves 50 procent af medlemmernes fremmøde. Hvis der ikke er fremmødt mindst 50 procent af medlemmerne, skal der inden for 10 dage indkaldes til ny generalforsamling, der uanset fremmøde, er beslutningsdygtig.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst ¾ flertal af de til den ordinære generalforsamling fremmødte personer.

 

§ 5

Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden. Indkaldelse udsendes til samtlige medlemmer af beboerforeningen.

 

§ 6

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  1. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  1. Fastsættelse af kontingent.
  1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
  1. Eventuelt.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og jfr. § 4.

Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det. Henvendelsen skal være bilagt en dagsorden. Efter modtagelsen af en begæring om ekstraordinær generalforsamling skal formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 10 dage med mindst 8 og højst 16 dages varsel.

 

§ 8

Over forhandlinger på samtlige generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten og formanden.

§ 9

Der nedsættes en bestyrelse på 5 personer og 1 revisor.

Bestyrelsesmedlemmerne samt revisoren vælges for en toårig periode. Afgang bestemmes første år ved lodtrækning.

De opstillede kandidater, der har opnået de højeste stemmetal, erklæres valgt i den rækkefølge, stemmetallene viser.

De ikke valgte kandidater er suppleanter i rækkefølge efter stemmetal.

Der vælges hvert år to suppleanter.

 

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

 

§ 11

Til bestridelse af beboerforeningens formål fastsættes et kontingent på generalforsamlingen.

Kontingent erlægges forud og forfalder den 1. maj.

Regnskabsåret løber fra 1. jan. – 31. dec.

Betalingen foretages direkte til kassereren.

 

§ 12

Kassereren afleverer årsregnskabet til revisoren senest den 15. feb. og skal efter anmodning besvare revisorens mulige spørgsmål.

Revisoren gennemgår kritisk kassererens regnskab med bilag, og returnerer det reviderede regnskab senest den 1. marts.

 

§ 13

Beboerforeningens evt. formue indsættes på en bankkonto til højest mulige forrentning.

§ 14

Evt. udmeldelse skal foregå skriftlig til formanden senest 3 måneder før regnskabsårets slutning.

Herefter har medlemmet intet krav på foreningen.

 

§ 15

Ved foreningens eventuelle hævelse tilfalder evt. formue kulturelle formål i Idom Sogn.