Foredragsforening vedtægter

Idom/Råsted foredragsforenings vedtægter
revideret marts 2022

§1. Foreningens navn er: Idom/Råsted foredragsforening og enhver kan blive medlem.

§2. Foreningens formål er at afholde foredrag, diskussion, oplæsning osv. og derved styrke samfundslivet kristeligt og folkeligt.

§3. Foreningen tegnes/repræsenteres af den til enhver tid sidende formand.

§4. Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.

§5. I medlemsbidrag betaler hvert medlem et årligt bidrag som fastsættes af bestyrelsen.

§6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og en suppleant, der vælges af den årlige generalforsamling ved stemmeflertal. Den valgte bestyrelse vælger selv formand og bestemmer selv forretningsorden.

§7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleant og revisor for 1 år.

§8. Ethvert medlem har stemmeret og kan modtage valg til bestyrelsen.

§9. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling som selvstændige punkter og være indvarslet senest 1. januar.

§10. Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes generalforsamling som skal indvarsles min. 14 dage før afholdelse og indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§11. Foreningens regnskabsår går fra generalforsamlingen i marts måned det ene år til generalforsamlingen i marts måned det næste år. Regnskabet revideres og godkendes på den årlige generalforsamling.

§12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 10 af foreningens medlemmer forlanger det. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde til en sådan, når den finder det fornødent. Indvarslingen skal ske med minimum 14 dages varsel.

§13. I tilfælde af foreningens ophør, som kun kan ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, skal foreningens midler fordeles mellem bestående børne og ungdomsforeninger i Idom/Råsted.