IRIF vedtægter

______________________________________________________________________
Idom Råsted Idrætsforening  -  Idomlundvej 23, Idom, 7500 Holstebro  -  CVR 2987 9133
______________________________________________________________________
 
Tilknyttet fil: Love og vedtægter for IRIF

Love og vedtægter for Idom/Råsted Idrætsforening (IRIF).

 
 
 

(Hovedafdelingen)

§ 1

Foreningens navn er IDOM-RÅSTED IDRÆTSFORENING, som kan forkortes til IRIF. Foreningen er stiftet som: Idom Idrætsforening den 13. maj 1943. Navneforandring til Idom-Råsted Idrætsforening den 27. april 1977.

Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at styrke og højne idrætten og den idrætslige kultur blandt alle aldersgrupper.

§ 3

Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4

Ret til at blive medlem er alle, som vil indordne sig under foreningens formål.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasser.

§ 5

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de

udelukkede medlemmer, kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indvarsling sker ved annoncering på www.idom-raasted.dk  eller foreningens hjemmeside, samt ved opslag i Plexus mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

 

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører og stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand - kasserer/sekretær

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 
 
 

§ 7

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, samt forældre, som har børn der betaler kontingent til foreningen. Valgbare er medlemmer, der er fyldt 15 år. Dog skal formanden og kassereren være personlig myndige.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 25 af de aktive medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 9

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af et forretningsudvalg på 2 medlemmer (formand, kasser), samt 6 aktivitetsudvalgsformænd. Forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, og er på valg således: Formanden ulige årstal, kassereren lige årstal. Den samlede bestyrelse konstituerer sig med en næstformand valgt blandt afdelingsformændene.

Næstformanden er samtidig suppleant for forretningsudvalget. Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke samtidig være udvalgsformand, men må godt have plads i et af aktivitetsudvalgene.

På generalforsamlingen vælges endvidere til følgende afdelinger:

a) Badmintonafdelingen 3 medl. + 1 suppl.

b) Fodboldafdelingen 5 medl. + 2 suppl.

c) Gymnastikafdelingen 3 medl. + 1 suppl.

d) Volleyballafdelingen 3 medl. + 1 suppl.

e) Håndboldafdelingen 5 medl. + 2 suppl.

f) Fitnessafdelingen 3 medl. + 1 suppl

Alle vælges for en 2-årig periode, med undtagelse af suppleanterne, som vælges for en 1-årig periode. For afdelinger med 3 medlemmer afgår der skiftevis 1 og 2 medlemmer, og for afdelinger med 5 medlemmer afgår der skiftevis 2 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.

Afdelingerne konstituerer sig selv med formand, kasserer og evt. sekretær. Formanden/kasseren indgår i hovedforeningens bestyrelse. Endvidere vælges for en 2-årig periode revisorer, heraf afgår 1 hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse opgaver for foreningen.

§ 10

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for forretningsudvalget i forening.

§ 11

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. På den årlige generalforsamling skal regnskabet forelægges til godkendelse underskrevet af foreningens revisorer. Regnskabet udleveres til generalforsamlingens deltagere. Foreningens formue opbevares på bankkonti.

§ 12

Ændringer af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 13

Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af mødte stemmeberettigede medlemmer på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning til det folkelige idræts- og ungdomsarbejde i Idom og Råsted sogne.

Ændringerne af lovene er vedtaget på generalforsamlingerne:

d. 12. april 1976

d. 27. april 1977

d. 30. april 1984

d. 29. april 1985

d. 18. februar 1987

d. 24. februar 1988

d. 21. februar 1989

d. 22. februar 2001

d. 25. februar 2002

d. 11. marts 2010