Foredragsforening vedtægter

Idom/Råsted foredragsforenings vedtægter. Marts 2008

§ 1.
Foreningens navn er Idom/Råsted foredragsforening og enhver kan blive medlem.

§ 2.
Foreningens formål er at afholde foredrag, diskussion, oplæsning osv. Og derved
styrke samfundslivet kristeligt og folkeligt.

§ 3.
Foreningen tegnes/repræsenteres af den til enhver tid siddende formand.

§ 4.
Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

§ 5.
I medlemsbidrag betaler hvert medlem et årligt bidrag som fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og en suppleant, der vælges af den årlige generalforsamling ved stemmeflertal. Den valgte bestyrelse vælger selv formand og bestemmer selv forretningsorden.

§ 7.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleant og revisor for 1 år.

§ 8.
Ethvert medlem har stemmeret og kan modtage valg til bestyrelsen.

§ 9.
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge som selvstændige punkter på generalforsamlingens dagsorden og være lovlig indvarslet.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10.
Hvert år i marts måned afholdes generalforsamling.

§ 11.
Foreningens regnskabsår går fra generalforsamlingen i marts måned det ene år til generalforsamlingen i marts måned det næste år. Regnskabet revideres og godkendes på den årlige generalforsamling.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis 10 af foreningens medlemmer forlanger det. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde til en sådan, når den finder det fornødent.

§ 13.
I tilfælde af foreningens ophør, som kun kan ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, skal foreningens midler fordeles mellem bestående børne og ungdomsforeninger i Idom/Råsted som har foreningsstatus.