Fitness Love og vedtægter

Medlemsaftale:

Betaling:
Der betales for 1 måneds medlemskab. Betaling kan kun foregå via Conventus.

Medlemskabet:
Brugere af Plexus Fitness skal være fyldt 15 år. For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år eller er umyndige skal medlemmets forældre eller værge underskrive medlemsaftale og regelsæt.

Nøgle/chip/medlemskort:
Medlemmer som bruger Plexus Fitness skal ved hvert besøg registreres. Dette sker automatisk når den udleverede nøgle/chip bliver aktiveret. Nøglen/chippen registrerer medlemmets data og indgangs-tid. Er en nøgle/chip mistet eller ødelagt, skal et nyt udstedet mod et gebyr på 150 kr. Tabet skal straks meddeles til Plexus Fitness. Medlemmer har pligt til at underrette Plexus Fitness ved ændringer af medlemmets navn, adresse og/eller telefonnummer. Nøglechip skal afleveres ved ophør af medlemsskab.

Gæster:
Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Med mindre gæsten er med et medlem. Medlemmet udfylder et gæstekort og betaler kontant. Kuvert med kontanter lægges i postkassen i fitness-lokalet.

Personlige ejendele og værdigenstande.
Medlemmerne anbefales ikke at medbringe genstande af værdi. Plexus Fitness har ikke ansvar for tab af medlemmernes personlige ejendele og værdigenstande (tyveri, skade og hærværk).

Helbredstilstand:
Hvert medlem er selv ansvarlig for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteterne i Plexus Fitness. Plexus Fitness er ikke ansvarlig for personskade eller skader i øvrigt. Medlemmerne af Plexus Fitness har pligt til, inden træningen påbegyndes, at oplyse om legemlige problemer og skader, der kan have betydning for udformningen af et træningsprogram.

Regler og træningsforskrifter:
Det pålægges medlemmer og medlemmets gæster at følge gældende regler for fitness-centeret og at følge de træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som skriftligt eller mundtligt er anvist af instruktørerne i Plexus Fitness. Medlemmer skal selv rydde op efter sig, således at der er ryddet op til næste medlem. Dette gælder både omklædningsrum og motionscenter. Børn har ikke adgang til træningsarealet. Undgå unødig brug af mobiltelefon.

Omklædning:
Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne. Der må ikke opbevares skiftetøj eller tasker i motionslokalet. Træning skal foregå i rent tøj og indendørs sko, og med dækket overkrop.
Ophør af medlemskab:
Plexus Fitness forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at opsige medlemskabet, hvorefter eventuel uudnyttet forudbetaling vil blive tilbagebetalt. Såfremt medlemmet misligholder denne medlemsaftale, har Plexus Fitness ret til at opsige medlemskabet. Som eksempel på misligholdelse kan nævnes 1) udlån af medlemskort 2) manglende betaling i henhold til den aftalte betalingsform 3) manglende overholdelse af centerets regler og forskrifter 4) ved doping og brug af de i pkt. 12 nævnte stoffer. Dette gøres uden refusion af indbetalt kontingent.

Forandringer:
Plexus Fitness forbeholder sig ret til ændringer af åbningstiderne. Plexus Fitness har ret til at vedtage ændringer i lokaler, udstyr og regler. Fitness kan være lukket ved specielle lejligheder, og dette vil blive opslået på hjemmesiden og i Fitness.

Doping – euforiserende stoffer – alkohol:
Brug af ovennævnte og stoffer listet på Anti-Doping Danmarks liste over forbudte stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning og kontingentet refunderes ikke. Plexus Fitness er en forening under DGI, og der kan derfor komme uanmeldt kontrol besøg af Anti-Doping Danmark.

Ordensregler for Plexus-Fitness

1.
Børn og unge under 15 år må ikke være i fitness-centeret.

2.
Nøgle/chip er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i fitness- centeret, også i tilfælde af at døren står åben, af hensyn til kontrollen.

3.
Nøgle/chip må ikke overdrages til andre.

4.
Det er ikke tilladt at lukke andre ind i fitness-centeret.

5.
Der skal skiftes til træningstøj og indendørs sko, inden man går ind i fitness-centeret.

6.
Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i fitness-centeret.

7.
Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

8.
Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

9.
Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte på plads efter brug.

10.
Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.

11.
Der skal vises hensyn til rengøringspersonalet i fitness-centeret.

12.
Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt. Gælder dog ikke vand.

13.
Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.

14.
Efterlad omklædningsrummet og fitness-centeret i pæn stand.

15.
Husk – sæt mobiltelefonen på lydløs. Al brug af mobiltelefon henstilles til café-området.

Brud på ovenstående regler, vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet!