Borgerforening vedtægter

Vedtægter for Idom-Råsted Borgerforening

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Idom-Råsted Borgerforening. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Idom-Råsted. 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: at virke for Idom`s og Råsted`s beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.


§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver husstand eller virksomhed, der har postadresse i Idom eller Råsted, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen. 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. 
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i lokalbladet ”Kontakt” samt på hjemmesiden (www.idom-raasted.dk) med angivelse af dagsorden. 
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er gyldigt medlem, jævnfør § 3. Stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 1. medlem.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører
3. Valg af stemmetællere 
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget 
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant 
11. Eventuelt 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (min. 1. Stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 8. Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i Idom / Råsted området. Bestyrelsen skal sammensættes så der er repræsentanter fra både Idom og Råsted og der tilstræbes en ligelig fordeling.
Stk. 9. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og indkaldelsen offentliggøres ved annoncering på hjemmesiden (www.idom-raasted.dk) med angivelse af dagsorden.


§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af én bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, og afgår skiftevis efter tur. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, samt træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og et eventuelt kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. 
Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.


§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Og sammen med den øvrige bestyrelse, påser at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.
Stk. 4. Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til fremme af foreningens formål.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted 1 gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst 1 gang årligt.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, næstformand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb/ salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe / sælge eller pantsætte fast ejendom.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget med redegørelse fremgår af dagsordenen. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 


§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 


§ 11. Datering 

§ 12 - vedr. midler fra Blæsbjerg vindmøller:

 

Stk. 1. Enhver tildeling af midler, forudsætter skriftelig ansøgning indeholdende følgende punkter samt besvarelse herpå:

 • Projektbeskrivelse inkl. tidsplan

 • Budget

 • Projekt ansvarlig eller styregruppens medlemmer - oplyses med navn, adresse, mobil nr. og E-mail adresse.

  (Medlemmer af Borgerforeningens bestyrelsen kan ikke udgøre et flertal i projektets styregruppe/ledelse.)

 • Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted?

 • Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet?

  Hvordan bidrager projektet til at skabe engagement, sammenhold og ejerskab før, under og efter projektets gennemførelse? 

 • Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan hindre projektets gennemførelse? – kræver projektet efterfølgende vedligeholdelse? samt pris herpå?

Stk. 2. Frivillighed og lokalt engagement vægtes højt ved enhver tildeling af midler.

Stk. 3. Projekter og ansøgninger skal af den siddende bestyrelse, vurderes efter samme kriterier som stilles til ansøgningen.

Bestyrelsen kan vælge ikke at uddele midler til et projekt, hvis bestyrelsen ikke finder projektet realistisk.

Bestyrelsen kan vælge at tildele projekter dele af det ansøgte beløb. Bestyrelsen kan ligeledes bede om yderligere redegørelse vedr. ansøgning, samt beslutte af midlerne udbetales i rater.

Alle projektbeskrivelser offentligøres på Idom-Råsteds hjemmeside.

 

Stk. 4. Enhver modtager af tildelte midler forpligter sig til at gennemføre projektet som ansøgt og begrundet, ellers tilbagebetales det fulde tildelte beløb. 

 

Stk. 5. afsluttende regnskab og opgørelse skal være bestyrelsen i hænde senest 6 måneder efter det tildelte beløb er anvendt.

Stk. 6. For at tilgodese alle ansøgninger bedst muligt, vil pengene blive udbetalt i to runder:

 

 • 1. ansøgningsrunde - ansøgningsfrist 31. marts – 90.000, - kr. i puljen

 

 • 2. ansøgningsrunde – ansøgningsfrist 31. september – 90.000, - kr. i puljen

 

De resterende 20.000, - vil tilgå en ’’bufferpulje’’ til mindre projekter, som opstår imellem de to ansøgningsfrister. Der kan fra denne pulje ansøges beløb på op til 5000,- kr. og puljen kan søges hele året rundt.

Bufferpuljen kan max indeholde 20.000, - kr. og vil hvert år blive fyldt op, når midlerne fra møllerne udbetales til Borgerforeningens konto.

Overskydende midler bliver på kontoen så der evt. kan udloddes midler efter de 20 år.

Bestyrelsen kan ekstraordinært træffe afgørelse om at udlodde overskydende midler.

 

Stk. 7. Når midlerne fra møllerne er opbrugt opløses paragraffen uden behandling på generalforsamlingen.

 

 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ekstra ordinære generalforsamling den 2. april 2019.

Tilknyttet fil: Vedtægter april 2019