Håndbold love og vedtægter

for Idom/Råsted Håndbold
Tilknyttet fil: Love og vedtægter for håndbold

§ 1

Foreningens navn er IDOM-RÅSTED IDRÆTSFORENING, HÅNDBOLDAFDELINGEN, som kan forkortes til IRIF, HÅNDBOLDAFDELINGEN. Foreningen er en underafdeling af Idom-Råsted Idrætsforening.
Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at styrke og højne idrætten og den idrætslige kultur blandt alle aldersgrupper.

§ 3

Foreningen er tilsluttet følgende hovedorganisationer:
• Jysk Håndboldforbund under Dansk Håndboldforbund.
• DGI Vestjylland, Holstebroegnen.
I øvrigt kan foreningen være medlem af de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4

Ret til at blive medlem er alle, som vil indordne sig under foreningens formål.
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til håndboldafdelingens kasserer.

§ 5

Foreningen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkende medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, samt forældre, som har børn der betaler kontingent til foreningen. Valgbare er medlemmer, der er fyldt 15 år. Dog skal formanden og kassereren være personlig myndige.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af håndboldafdelingen eller 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære

 

§ 9

Håndboldafdelingen ledes af et udvalg på 5 medlemmer:
Formand
Kasserer
Sekretær
2 menige medlemmer
På generalforsamlingen vælges for en 2-årig periode skiftevis 2 og 3 (første gang ved lodtrækning), som konstituerer sig ved første udvalgsmøde. Derforuden vælges for en 1.årig periode 2 suppleanter.
For en 2.årig periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer. Heraf afgår 1 hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1.årig periode vælges en revisorsuppleant.
Ved valg til udvalget samt revisorvalg gælder, at medlemmer, der opnår flest stemmer, er valgt, medens de medlemmer, der opnår flest stemmer efter de valgte, er suppleanter.
Formanden/kasseren for håndboldafdelingen indgår i hovedforeningens bestyrelse.
Håndboldafdelingen kan nedsætte underudvalg til at løse opgaver for afdelingen.

§ 10

Håndboldafdelingen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 11

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. På den årlige generalforsamling skal regnskabet forelægges til godkendelse underskrevet af foreningens revisorer. Regnskabet udleveres til generalforsamlingens deltagere.
Afdelingens formue opbevares på bankkonti.§ 12

Ændringer af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 13

Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af mødte stemmeberettigede medlemmer på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.
Mulige aktiver tilfalder Idom-Råsted Idrætsforening, hovedafdelingen.


Ændringerne af lovene er vedtaget på generalforsamlingerne:

D. 12. april 1976
D. 27. april 1977
D. 30. april 1984
D. 29. april 1985
D. 18. februar 1987
D. 24. februar 1988
D. 21. februar 1989
D. 22. februar 2001
D. 25. februar 2002

D. 11. marts 2010

Tilknyttet fil: 20201231_Love_og_vedt_gter_for_Idom_håndbold(11).pdf