Procedure for ansøgning af Vindmøllemidler

Tilknyttet fil: Vindmøllemidler oversigt

Procedure for ansøgning af vindmøllemidler fra Blæsbjerg vindmøller:

 

Baggrund

Idom-Råsted Borgerforening indgik den 10. Januar 2017 aftale om årlig udbetaling vedr. Blæsbjerg møller.

 

Aftalen sikrer Idom-Råsted et årligt beløb på 266.664,- kr. de næste 20 år - med start 2019.

Af aftalen fremgår det ligeledes, at Idom-Råsted Borgerforening årligt videregiver 66.664,-kr. Til IRIF.

De resterende 200.000,- kr. forvaltes jf. foreningens vedtægter:


Håndtering:

Foreningens vedtægter udstikker følgende retningslinjer vedr. foreningens §2-formål, §6-daglig ledelse, §7-økonomi og §8-tegning.

 

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er: at virke for Idom`s og Råsted`s beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne. Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af én bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, og afgår skiftevis efter tur. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

 

§7 Økonomi, regnskab og revision  

Stk. 4. Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til fremme af foreningens formål.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, næstformand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

 

Hvordan ansøger man om midler fra Blæsbjerg vindmøllerne?

Enhver ansøgning vil blive vurderet ud fra følgende retningslinjer og kriterier. Det vil derfor være op til ansøgere at beskrive og redegøre herfor.

Enhver ansøgningen skal indeholde følgende punkter samt besvarelse herpå :

 

  • Projektbeskrivelsen inkl. tidsplan

 

  • Budget

 

  • Projekt ansvarlige eller styregruppens medlemmer - fremgår med navn, adresse, mobil nr. og mail adresse.

    Medlemmer af Borgerforeningens bestyrelsen kan ikke udgøre et flertal i projektets styregruppe.

 

  • Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted?

 

  • Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet? Hvordan bidrager projektet til at skabe lokal engagement, sammenhold og ejerskab før, under og efter projektets gennemførelse?  

 

  • Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan hindre projektets gennemførelse? - Kræver projektet efterfølgende vedligeholdelse?, samt pris herpå?

 

Behandling og vurdering af ansøgninger.

Ansøgninger skal af den siddende bestyrelse vurderes efter samme retningslinjer og kriterier som stilles til ansøgningen.

Bestyrelsen kan vælge ikke at uddele midler til en ansøgning, hvis bestyrelsen ikke finder det ansøgte realistisk eller fordi en anden ansøgning synes, at leve bedre op til de opstillede kriterier.

Bestyrelsen kan vælge at tildele en ansøgning en del af det ansøgte beløb.

Bestyrelsen kan ligeledes bede om yderligere redegørelse vedr. ansøgning, samt beslutte at tildelte midler udbetales i rater.

Alle projektbeskrivelser offentliggøres på Idom-Råsteds hjemmeside.

Hvornår kan midlerne søges og hvordan udbetales de?

For at vurdere alle ansøgninger ligeligt, vil midlerne blive udloddet i to runder.

 

1. ansøgningsrunde - ansøgningsfrist 31. marts: 90.000,- kr. i puljen

 

2. ansøgningsrunde – ansøgningsfrist 31. oktober: 90.000,- kr. i puljen

 

Derudover vil der være en ’’bufferpulje’’ på 20.000,- kr. til mindre projekter, som opstår imellem de to ansøgningsfrister. Der kan fra denne pulje ansøges beløb på op til 5000,- kr. og puljen kan søges hele året rundt.

Bufferkontoen kan max indeholde 20.000,- kr. og vil hvert år blive fyldt op når midlerne fra møllerne udbetales til Borgerforeningens konto.

 

Alle ansøgninger vil blive behandlet hurtigst mulig efter ansøgningsfristen. Alle ansøgninger vil få besked om bevilling eller ej og der vil blive aftalt nærmere ift. udbetaling.

 

Overskydende midler bliver på kontoen så der evt. kan udloddes midler efter de 20 år.

Bestyrelsen kan ekstraordinært træffe afgørelse om at udlodde overskydende midler.
 

Forpligtelser ved ansøgning om midler:

Enhver modtager af uddelte midler forpligter sig til at gennemføre projektet som ansøgt, eller tilbagebetale det fulde tildelte beløb. 

Afsluttende regnskab og opgørelse skal være bestyrelsen i hænde senest 6 måneder efter det tildelte beløb er anvendt.

 

 

Idom-Råsted Borgerforening.

 

Tilknyttet fil: Procedure for ansøgning af Vindmøllemidler