Indkaldelse til generalforsamling i Idom-Råsted Borgerforening

den 26/2-2019 kl. 19.00 i Plexus

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører
3. Valg af stemmetællere 
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget 
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

 

 

Indkomne forslag til vedtægtsændringer:

Fra Bestyrelsen for Idom-Råsted Borgerforening

 

Forslag 1.

Vedtægterne forslås udvidet med §12 indeholdende følgende ordlyd:

 

§12 vedr. midler fra Blæsbjerg vindmøller:

 

Stk. 1. Enhver tildeling af midler, forudsætter skriftlig ansøgning indeholdende følgende punkter samt besvarelse herpå:

 

Projektbeskrivelse inkl. tidsplan

Budget

Projekt ansvarlig eller styregruppes medlemmer - oplyses med navn, adresse, mobil nr. og E-mail adresse. (Medlemmer af Borgerforeningens bestyrelsen kan ikke udgøre et flertal i projektets styregruppe/ledelse.)

Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted?

Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet? Hvordan bidrager projektet til at skabe engagement, sammenhold og ejerskab før, under og efter projektets gennemførelse? 

Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan hindre projektets gennemførelse? – kræver projektet efterfølgende vedligeholdelse?, samt pris herpå?

 

Stk. 2. Frivillighed og lokal engagement vægtes højt ved enhver tildeling af midler.

 

Stk. 3. Projekter og ansøgninger skal af den siddende bestyrelse vurderes efter samme kriterier som stilles til ansøgningen. Bestyrelsen kan vælge ikke at uddele midler til et projekt, hvis bestyrelsen ikke finder projektet realistisk.

Bestyrelsen kan vælge at tildele projekter dele af det ansøgte beløb. Bestyrelsen kan ligeledes bede om yderligere redegørelse vedr. ansøgning, samt beslutte at midlerne udbetales i rater.

Alle projektbeskrivelser offentliggøres på Idom-Råsteds hjemmeside.

 

Stk. 4. Enhver modtager af tildelte midler forpligter sig til at gennemføre projektet som ansøgt og begrundet, ellers tilbagebetales det fulde, tildelte beløb. 

 

Stk. 5. Afsluttende regnskab og opgørelse skal være bestyrelsen i hænde senest 6 måneder efter det tildelte beløb er anvendt.

 

Stk. 6. For at tilgodese alle ansøgninger bedst muligt, vil pengene blive udbetalt i to runder:

 

1. ansøgningsrunde - ansøgningsfrist 31. januar – 90.000,- kr. i puljen

 

2. ansøgningsrunde – ansøgningsfrist 31. august – 90.000,- kr. i puljen

De resterende 20.000,- vil tilgå en ’’bufferpulje’’ til mindre projekter, som opstår imellem de to ansøgningsfrister. Der kan fra denne pulje ansøges beløb på op til 5000,- kr. og puljen kan søges hele året rundt.

Bufferpuljen kan max indeholde 20.000,- kr. og vil hvert år blive fyldt op, når midlerne fra møllerne udbetales til Borgerforeningens konto. Overskydende midler bliver på kontoen så der evt. kan udloddes midler efter de 20 år. Bestyrelsen kan ekstraordinært træffe afgørelse om, at udlodde overskydende midler.

 

Stk. 7. Når midlerne fra møllerne er opbrugt opløses paragraffen uden behandling på næstfølgende generalforsamling.

 

Begrundelse for vedtægtsændringen:

Bestyrelsen finder det relevant at tilføje eksisterende vedtægter med det foreslåede, da midlerne fra møllerne vil tilgå foreningen gennem de næste 20 år.

Vedtægtsændringen  bliver dermed retningsgivende for såvel ansøgningsprocedure som tildeling.

 

 

Forslag 2.

Vedtægternes §3 stk. 5 foreslås ændret til følgende:

 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

 

Begrundelse:

Den nuværende formulering siger, at kontingentet skal opkræves forud for hvert regnskabsår. Dette er ikke muligt, hvis kontingentets størrelse først skal godkendes ved generalforsamlingen  i februar måned. Med denne vedtægterne den aktuelle forretningsgang.

 

 

Forslag 3.

Vedtægterne §6 stk. 1 foreslås ændret til følgende :

 

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på  minimum 5 medlemmer, og maksimalt 10 medlemmer. Den består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, og afgår skiftevis efter tur.

 

Begrundelse:

De nuværende vedtægter har ikke angivet et maksimalt antal bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til det daglige arbejde i bestyrelsen er det vigtigt, at den ikke består af for mange medlemmer. Det vil være svært at samle hele bestyrelsen til de månedlige møder, hvilket vil gøre det svært at tage beslutninger.

 

 

Borgerforeningens bestyrelse opfordrer alle til at dukke op og høre om foreningens aktiviteter, samt give deres mening til kende ift. de indkomne forslag til vedtægtsændringer. Der gøres samtidig opmærksom på at der fortsat kan indsendes forslag til behandling på gneralforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Idom-Råsted Borgerforening

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark