Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Idom-Råsted Borgerforening den 2. april 2019 kl. 19.00 i Plexus.

Baggrund:

På den ordinære Generalforsamling den 26. februar 2019, blev følgende forslag om  vedtægtsændringer sendt videre til endelig vedtagelse på Ekstraordinær Generalforsamling.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af protokolfører

 3. Valg af stemmetællere

 4. Endelig vedtagelse af fremsatte forslag vedr. vedtægtsændringer.

 

 

Forslag 1.

Vedtægtstilføjelse/ ændring  §12  - vedr. midler fra Blæsbjerg vindmøller:

 

Stk. 1. Enhver tildeling af midler, forudsætter skriftelig ansøgning indeholdende følgende punkter samt besvarelse herpå:

 

 • Projektbeskrivelse inkl. tidsplan

 • Budget

 • Projekt ansvarlig eller styregruppens medlemmer - oplyses med navn, adresse, mobil nr. og E-mail adresse.

  (Medlemmer af Borgerforeningens bestyrelsen kan ikke udgøre et flertal i projektets styregruppe/ledelse.)

 • Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted?

 • Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet?

  Hvordan bidrager projektet til at skabe engagement, sammenhold og ejerskab før, under og efter projektets gennemførelse? 

 • Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan hindre projektets gennemførelse? – kræver projektet efterfølgende vedligeholdelse?, samt pris herpå?

 

Stk. 2. Frivillighed og lokal engagement vægtes højt ved enhver tildeling af midler.

 

Stk. 3. Projekter og ansøgninger skal af den siddende bestyrelsen, vurderes efter samme kriterier som stilles til ansøgningen.

Bestyrelsen kan vælge ikke at uddele midler til et projekt, hvis bestyrelsen ikke finder projektet realistisk.

Bestyrelsen kan vælge at tildele projekter dele af det ansøgte beløb. Bestyrelsen kan ligeledes bede om yderligere redegørelse vedr. ansøgning, samt beslutte af midlerne udbetales i rater.

Alle projektbeskrivelser offentligøres på Idom-Råsteds hjemmeside.

 

Stk. 4. Enhver modtager af tildelte midler forpligter sig til at gennemføre projektet som ansøgt og begrundet, ellers tilbagebetales det fulde tildelte beløb. 

 

Stk. 5. afsluttende regnskab og opgørelse skal være bestyrelsen i hænde senest 6 måneder efter det tildelte beløb er anvendt.

 

Stk. 6. For at tilgodese alle ansøgninger bedst muligt, vil pengene blive udbetalt i to runder:

 

 • 1. ansøgningsrunde - ansøgningsfrist 31. marts – 90.000,- kr. i puljen

 

 • 2. ansøgningsrunde – ansøgningsfrist 31. september – 90.000,- kr. i puljen

 

De resterende 20.000,- vil tilgå en ’’bufferpulje’’ til mindre projekter, som opstår imellem de to ansøgningsfrister. Der kan fra denne pulje ansøges beløb på op til 5000,- kr. og puljen kan søges hele året rundt.

Bufferpuljen kan max indeholde 20.000,- kr. og vil hvert år blive fyldt op, når midlerne fra møllerne udbetales til Borgerforeningens konto.

Overskydende midler bliver på kontoen så der evt. kan udloddes midler efter de 20 år.

Bestyrelsen kan ekstraordinært træffe afgørelse om, at udlodde overskydende midler.

 

Stk. 7. Når midlerne fra møllerne er opbrugt opløses paragraffen uden behandling på generalforsamlingen.

 

Forslag 2.

Vedtægternes §3 stk. 5 foreslås ændret til følgende:

 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

 

Begrundelse:

Den nuværende formulering siger, at kontingentet skal opkræves forud for hvert regnskabsår. Dette er ikke muligt, hvis kontingentets størrelse først skal godkendes ved generalforsamlingen  i februar måned. Med denne vedtægterne den aktuelle forretningsgang.

 

 

Forslag 3.

Vedtægterne §6 stk. 1 foreslås ændret til følgende :

 

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på  minimum 5 medlemmer, og maksimalt 10 medlemmer. Den består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, og afgår skiftevis efter tur.

 

Begrundelse:

De nuværende vedtægter har ikke angivet et maksimalt antal bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til det daglige arbejde i bestyrelsen er det vigtigt, at den ikke består af for mange medlemmer. Det vil være svært at samle hele bestyrelsen til de månedlige møder, hvilket vil gøre det svært at tage beslutninger.

Idom-Råsted | Idomlundvej, Idom | 7500 Holstebro | webmaster@idom-raasted.dk © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark