Generalforsamling, Idom-Råsted Borgerforening

Tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 i PLEXUS Idom-Råsted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører

3. Valg af stemmetællere 

4. Formandens beretning til godkendelse

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Godkendelse af budget 

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

                             På valg er:        Heidi Blindkilde

                                                          Susanne Bang Nielsen

                                                          Jeppe Toft

10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De kan sendes til formand Ann-Sofie Hermansen på mail: borgerforening@idom-raasted.dk

Idom-Råsted Borgerforening